Trung tâm kinh doanh Trang thiết bị Y tế

Bà Hoàng Thị Liên Hương - Giám đốc 

Tel : 024 38444888