Chi nhánh Công ty tại Lạng Sơn

Giám đốc Chi nhánh : Bà Lê Thị Hương Giang 

Tel : 0243.8460.457

         0912 041 969