Trung tâm Kinh doanh Dược - Mỹ phẩm

Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Phụ trách 

Điện thoại : 0243.8232306

Mobile : 0976558025