Ban Kiểm soát

Trưởng ban : Ông Phạm Hùng Sơn

 
Các thành viên :
 
- Bà : Vũ Hồng Quý
- Ông: Nguyễn Việt Dũng