Phòng Tài chính Kế toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG :  BÀ LÊ THỊ QUỲNH NGA

TEL : 024 - 38237170           024 - 38237929

EMAIL :