03/04/2017 2:21:59 PM
       

Cổ đông » Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2017

CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM

VIMEDIMEX VN

=== *** ===

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------- *** ---------

       

  Hà Nội, ngày 03 tháng 0 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM

 

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y tế Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam với kế hoạch chi tiết như sau :

 

1- Thời gian :  8h ngày 28 tháng 4 năm 2017

2- Địa điểm: Hội trường E2, Khách sạn La thành, số 226 phố Vạn Phúc, Hà Nội

3- Nội dung Đại hội

3.1-  Thảo luận và thông qua các vấn đề :

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, KH SXKD năm 2017.

- Báo cáo tài chính năm 2016 (rút gọn) đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động năm 2016, Kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

- Tờ trình Phương án tăng vốn Điều lệ.

- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

 

3.2 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

4- Điều kiện tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam theo danh sách chốt ngày 31/03/2017, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND, hộ chiếu) , Giấy uỷ quyền hoặc Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân).

 

Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận tham gia Đại hội bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có) đến Công ty ; qua số máy fax: 04.38459247, hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới Công ty (trong giờ hành chính): 04.37367552.

Cổ đông xem mẫu Giấy uỷ quyền và các Tài liệu văn kiện của Đại hội trên trang

Web: http://vimedimex.com.vn

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

Lưu ý: - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị bầu cử rất mong Quý cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người bầu làm thành viên HĐQT và BKS gửi hồ sơ trước 16h30’ ngày 21/04/2017  về địa chỉ:Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam - Địa chỉ: 138 Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

 

Trân trọng./.

 

            HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
  Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
  Fax: (84-24) 38459247
  Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
  Email:   vimehanoi@vnn.vn
  vimehanoi@vimedimex.vn

Designed by DTC., Ltd.