Cổ đông

Giấy đề nghị chi trả cổ tức 2021 - TM/CK  [ 16/05/2022]

Thông báo lĩnh cổ tức năm 2021  [ 16/05/2022]

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022  [ 29/04/2022]

Chuong trinh Dai hoi 2022  [ 04/04/2022]

Nguyen tac thể lệ biểu quyết kiểm phiếu 2022  [ 04/04/2022]

Quy che lam viec ĐHĐCĐ 2022  [ 04/04/2022]

Quy chế bầu cử 2022  [ 04/04/2022]

Bao cao cua HDQT 2022  [ 04/04/2022]

To trinh sua doi bo sung Dieu le - Bổ sung Chi tiết ngành  [ 04/04/2022]

BCTC 2021 đã kiểm toán (rút gọn)  [ 04/04/2022]

Phuong an phan phoi loi nhuan,trich lap quy 2021  [ 04/04/2022]

To trinh thu lao HDQT, BKS 2022  [ 04/04/2022]

Báo cáo BKS 2022  [ 04/04/2022]

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU 2022  [ 04/04/2022]

Nghi quyet DHDCD 2022  [ 04/04/2022]

BB nhom DE NGHI DE CU BKS 2022  [ 04/04/2022]

BB nhom DE NGHI DE CU HDQT 2022  [ 04/04/2022]

DE NGHI DE CU BKS 2022  [ 04/04/2022]

DE NGHI DE CU HDQT 2022  [ 04/04/2022]

DE NGHI UNG CU BKS 2022  [ 04/04/2022]

DE NGHI UNG CU HDQT 2022  [ 04/04/2022]

Giay UQ du hop DHCĐ (TT) 2022  [ 04/04/2022]

Giay UQ du hop DHCĐ (CN) 2022  [ 04/04/2022]

MẪU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 2022  [ 04/04/2022]

MẪU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT 2022  [ 04/04/2022]

Thông báo de cu, ung cu HDQT va BKS 2022  [ 04/04/2022]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  [ 04/04/2022]

Giấy đề nghị chi trả cổ tức 2020 - TM/CK  [ 06/05/2021]

Thông báo lĩnh cổ tức năm 2020  [ 06/05/2021]

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021  [ 06/05/2021]

Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết  [ 29/03/2021]

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2021  [ 29/03/2021]

Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2021  [ 29/03/2021]

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  [ 29/03/2021]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2021 (theo nhóm)  [ 29/03/2021]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2021 (cá nhân)  [ 29/03/2021]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  [ 29/03/2021]

Giấy đề nghị chi trả cổ tức 2019 - TM/CK  [ 19/05/2020]

Thông báo lĩnh cổ tức năm 2019  [ 11/05/2020]

Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết  [ 17/04/2020]

Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2020  [ 17/04/2020]

Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2020  [ 17/04/2020]

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  [ 17/04/2020]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2020 (theo nhóm)  [ 17/04/2020]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2020 (cá nhân)  [ 17/04/2020]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  [ 17/04/2020]

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y tế Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam

Mẫu đề nghị lĩnh cổ tức năm 2018  [ 04/06/2019]

Thông báo lĩnh cổ tức năm 2018  [ 14/05/2019]

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019  [ 02/05/2019]

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019  [ 02/05/2019]

1 2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
  Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
  Fax: (84-24) 38459247
  Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
  Email:   vimehanoi@vnn.vn
  vimehanoi@vimedimex.vn

Designed by DTC., Ltd.