Cổ đông

Giấy đề nghị chi trả cổ tức 2019 - TM/CK  [ 19/05/2020]

Thông báo lĩnh cổ tức năm 2019  [ 11/05/2020]

Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết  [ 17/04/2020]

Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2020  [ 17/04/2020]

Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2020  [ 17/04/2020]

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  [ 17/04/2020]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2020 (theo nhóm)  [ 17/04/2020]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2020 (cá nhân)  [ 17/04/2020]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  [ 17/04/2020]

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y tế Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam

Mẫu đề nghị lĩnh cổ tức năm 2018  [ 04/06/2019]

Thông báo lĩnh cổ tức năm 2018  [ 14/05/2019]

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019  [ 02/05/2019]

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019  [ 02/05/2019]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  [ 12/04/2019]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 (cá nhân)  [ 12/04/2019]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 (theo nhóm)  [ 12/04/2019]

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  [ 12/04/2019]

Nghị quyết ĐHĐCĐ về sửa Điều lệ 2018  [ 29/10/2018]

Biên bản kiểm phiếu "Phiếu xin ý kiến cổ đông"  [ 26/10/2018]

Tờ trình và Dự thảo sửa Điều lệ Công ty năm 2018  [ 10/10/2018]

Phiếu xin ý kiến cổ đông  [ 10/10/2018]

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ  [ 10/10/2018]

Mẫu giấy đề nghị lĩnh cổ tức năm 2017 bằng TM hoặc chuyển khoản  [ 03/05/2018]

Thông báo lĩnh cổ tức năm 2017  [ 03/05/2018]

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018  [ 02/05/2018]

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018  [ 02/05/2018]

Dự thảo-Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018  [ 13/04/2018]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2018 (cá nhân)  [ 06/04/2018]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2018 (theo nhóm)  [ 06/04/2018]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2018  [ 06/04/2018]

Mẫu giấy đề nghị lĩnh cổ tức năm 2016 bằng TM hoặc chuyển khoản  [ 16/05/2017]

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  [ 08/05/2017]

Thông báo lĩnh cổ tức năm 2016  [ 05/05/2017]

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017  [ 04/05/2017]

Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2017  [ 21/04/2017]

Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2017  [ 21/04/2017]

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016  [ 21/04/2017]

Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017  [ 21/04/2017]

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022  [ 10/04/2017]

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2017  [ 10/04/2017]

Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết  [ 10/04/2017]

Mẫu Lý lịch ứng viên tham gia BKS 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu Lý lịch ứng viên tham gia HĐQT 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia BKS 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu giấy ứng cử thành viên tham gia BKS 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu giấy ứng cử thành viên tham gia HĐQT 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia BKS 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT 2017-2022  [ 03/04/2017]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2017 (theo nhóm)  [ 03/04/2017]

1 2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
  Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
  Fax: (84-24) 38459247
  Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
  Email: vimehanoi@vnn.vn

Designed by DTC., Ltd.