Cổ đông

Mẫu đề nghị lĩnh cổ tức năm 2018  [ 04/06/2019]

Thông báo lĩnh cổ tức năm 2018  [ 14/05/2019]

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019  [ 02/05/2019]

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019  [ 02/05/2019]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  [ 12/04/2019]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 (cá nhân)  [ 12/04/2019]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 (theo nhóm)  [ 12/04/2019]

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  [ 12/04/2019]

Nghị quyết ĐHĐCĐ về sửa Điều lệ 2018  [ 29/10/2018]

Biên bản kiểm phiếu "Phiếu xin ý kiến cổ đông"  [ 26/10/2018]

Tờ trình và Dự thảo sửa Điều lệ Công ty năm 2018  [ 10/10/2018]

Phiếu xin ý kiến cổ đông  [ 10/10/2018]

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ  [ 10/10/2018]

Mẫu giấy đề nghị lĩnh cổ tức năm 2017 bằng TM hoặc chuyển khoản  [ 03/05/2018]

Thông báo lĩnh cổ tức năm 2017  [ 03/05/2018]

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018  [ 02/05/2018]

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018  [ 02/05/2018]

Dự thảo-Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018  [ 13/04/2018]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2018 (cá nhân)  [ 06/04/2018]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2018 (theo nhóm)  [ 06/04/2018]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2018  [ 06/04/2018]

Mẫu giấy đề nghị lĩnh cổ tức năm 2016 bằng TM hoặc chuyển khoản  [ 16/05/2017]

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  [ 08/05/2017]

Thông báo lĩnh cổ tức năm 2016  [ 05/05/2017]

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017  [ 04/05/2017]

Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2017  [ 21/04/2017]

Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2017  [ 21/04/2017]

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016  [ 21/04/2017]

Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017  [ 21/04/2017]

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022  [ 10/04/2017]

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2017  [ 10/04/2017]

Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết  [ 10/04/2017]

Mẫu Lý lịch ứng viên tham gia BKS 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu Lý lịch ứng viên tham gia HĐQT 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia BKS 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu giấy ứng cử thành viên tham gia BKS 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu giấy ứng cử thành viên tham gia HĐQT 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia BKS 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT 2017-2022  [ 03/04/2017]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2017 (theo nhóm)  [ 03/04/2017]

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2017 (cá nhân)  [ 03/04/2017]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2017  [ 03/04/2017]

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS 2017-2022  [ 03/04/2017]

Mẫu đề nghị thay đổi thông tin cổ đông  [ 22/07/2015]

 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
  Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
  Fax: (84-24) 38459247
  Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
  Email: vimehanoi@vnn.vn

Designed by DTC., Ltd.